Projekt „Centar izvrsnosti u kemiji (CIuK)“ predstavlja infrastrukturnu prilagodbu laboratorija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i njihovo opremanje naprednom znanstveno-istraživačkom opremom. Oprema koja se nabavlja koristit će se u svrhu provođenja primijenjenih i fundamentalnih istraživanja u kemiji.

Laboratoriji

Laboratorij za analitičku atomsku spektrometriju
 • Spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-MS)
 • Spektrometar rentgenske fluorescencije uz disperziju energije (EDXRF)
 • Uređaj (sustav) za pročišćavanje kiselina i mlin
Laboratorij za spektroskopiju NMR
 • Spektrometar NMR od 600 MHz s dodatkom za snimanje uzoraka u čvrstom stanju
 • Kompresor
Laboratorij za rentgensku strukturnu analizu
 • Rentgenski difraktometar za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja
 • Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (napredna konfiguracija) i odgovarajući sustav za hlađenje
 • Rentgenski difraktometar za polikristalne uzorke (osnovna Bragg-Brentano geometrija)
 • Robot za kristalizaciju
 • Stereomikroskop s dodatkom za polarizaciju i fluorescenciju
Laboratorij za analizu materijala u čvrstom stanju
 • Vezani TG-IR sustav
 • Razlikovni pretražni kalorimetar i odgovarajući sustav za hlađenje
 • Vezani sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije)
 • Uređaj za mjerenje magnetske susceptibilnosti
 • Mikrovaga
 • Hidraulička preša za pripravu KBr pastila
Laboratorij za primijenjenu sintezu I
 • Automatiziran sustav za flash kromatografiju s integriranim UV-VIS i ELSD detektorom
 • Čitač mikrotitarskih pločica za mjerenje apsorbancije i fluorescencije
 • Mikrovalni reaktor
 • Preparativni/semipreparativni HPLC sistem s DAD+FLD+ELSD detektorima
 • Osnovna oprema za primijenjenu sintezu
Laboratorij primijenjenu sintezu II
 • Planetarni mlin i popratna oprema
 • Reaktori za sintezu pri viskokim tlakovima i temperaturama (opcija do 230 °C i do 300 °C)
 • Oprema za primijenjenu sintezu
Laboratorij za spektrometriju masa
 • Q-Exactive System s LC sistemom (autosampler, detektor) i generator dušika
 • 2D LC + Q-TOF MS sa generatorom dušika
Laboratorij za oslikavanje površina i međupovršina
 • Mikroskop atomskih sila (AFM)/ pretražni tunelirajući mikroskop (STM) s elektrokemijskim (EC-STM) modom rada
Laboratorij za kalorimetriju
 • Izotermni reakcijski i pretražni kalorimetar
 • Izotermni reakcijski kalorimetar
 • Izotermni titracijski i disolucijski mikrokalorimetar
 • Izotermni reakcijski mikrokalorimetar
Laboratorij za spektrofotometriju
 • Spektrofotometar
Laboratorij za kemijsku kinetiku
 • Nadogradnja spektrofotometra zaustavljenog protoka
Laboratorij za karakterizaciju koloida i nanočestica
 • Uređaj za određivanje veličine čestica i zeta- potencijala
 • Napredni sustav za potenciometrijska mjerenja
 • Termostat
Laboratorij za vibracijsku spektroskopiju
 • Ramanov spektrometar/mikroskop (laseri 785 i 532 nm)
Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju
 • Uređaj za brzu preparativnu tekućinsku kromatografiju
 • Sustav za niskotlačnu tekućinsku kromatografiju
 • Autoklav za sterilizaciju mikrobioloških medija i pribora
 • Višenamjenska centrifuga s hlađenjem
 • Preparativna centrifuga velikog kapaciteta
 • Termostatirana tresilica (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju) i termomikser
 • Uređaj za vizualizaciju molekula u gelu i western analizu (CCD kamera)
 • Uređaj za kvantitativni PCR
 • Inkubator (sustav za uzgoj stanica u tekućem i krutom hranjivom mediju)
 • Instrument s gašenjem protoka
 • Kupelji za instrumente s gašenjem protoka
 • UV-VIS spektrofotometar
 • Laserski skener
 • Sustav za ultra visokoučinkovitu tekućinsku kromatografiju (UHPLC)
Računalni centar Kemijskog odsjeka
 • SSI Superračunalo
 • Serverska računala namijenjena za zahtjevnu obradu podataka na pojedinim zavodima
 • Oprema za videokonferencije
 • Računala namijenjena opremanju specijaliziranih prostorija za računalnu obradu podataka na pojedinim zavodima.
Kao podrška radu novouspostavljenih laboratorija, planirana je i nabava sljedeće opreme :
 • Precizne analitičke vage i ultramikrovage
 • Spremnik za tekući dušik
 • Perilica laboratorijskog posuđa.

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj